Piatok 19. Apríl 2024 , meniny má Jela Mapa stránky
POWEL s.r.o.
Moyzesova 43, 080 01 Prešov
www.powel.sk
 
    Home         
 WATERLOGIC   Úpravne vody   Descaler   Filtrácia vody   Reverzná osmóza   Dávkovače   UV dezinfekcia   Čerpadlá   Cenník   Download   Kontakt 
  DESCALER mini
  DESCALER HE
  DESCALER HE DUAL
  DESCALER IN
  DESCALER IN DUAL
  DESCALER PS
  Plastové vložky KZ
  Permanentný magnet
  Odporúčania k inštalácii
  Princíp činnosti
  Často kladené otázky
 
Odpovede na časté otázky našich zákazníkov

Otázka: Načo slúži prístroj DESCALER?
Odpoveď: Prístroj DESCALER slúži na zamedzenie tvorby vodného kameňa na stenách vodovodných potrubí, na vyhrievacích telesách v práčkach, umývačkách riadu a bojleroch, v elektrických a plynových kotloch, na sprchových ružiciach, na vodovodných batériách, v splachovacích nádržkách atď. Činnosťou prístroja DESCALER dochádza k rozpúšťaniu už vytvorených usadenín vodného kameňa (inkrustov) v starších vodovodných a vykurovacích systémoch. Prístroj DESCALER chráni kovové potrubie z vnútra pred koróziou, čím podstatne predlžuje jeho životnosť.

Otázka: Na akom princípe pracuje prístroj DESCALER?
Odpoveď: Medzi iónmi vápnika a hydrogénuhličitanovými iónmi prítomnými v roztoku, a medzi rozpúšťadlom (vodou) existujú slabé vodíkové väzby. Tieto väzby sú za spolupôsobenia hydrodynamických síl v prúdiacej kvapaline oslabované účinkom striedavého širokopásmového magnetického poľa, vytvoreného v okolí cievky elektronického prístroja DESCALER. Vápenaté a uhličitanové ióny sú pôsobením striedavého magnetického poľa vzájomne opačne (t.j. proti sebe) urýchľované, čo spolu so znížením stupňa solvácie uľahčuje vylučovanie uhličitanu vápenatého.
Dochádza k tzv. riadenej kryštalizácii, pričom sa uhličitan vápenatý vylučuje v aragonitovej kryštálovej modifikácii. Tá nemá na rozdiel od bežne tvoriacej sa kalcitovej modifikácie, tendenciu ku tvorbe vodného kameňa. Prítomnosť primárne vzniknutých aragonitových kryštálov podporuje vznik aragonitovej modifikácie aj pri prípadnej kryštalizácii ďalších podielov uhličitanu vápenatého.
Táto kryštálová forma je za daných podmienok stabilná počas niekoľkých dní a na rozdiel od bežne vznikajúcej kalcitovej modifikácie nevytvára tvrdé usadeniny (inkrustácie), ale zostáva rozptýlená vo vode vo forme veľmi malých častíc, takže sa z prietokových systémov priebežne vyplavuje. Zároveň pri tomto procese vzniká malé množstvo oxidu uhličitého, resp. kyseliny uhličitej, ktorá následne napomáha k rozpúšťaniu už skôr vytvorených usadenín. Taktiež vniká aj veľmi malé množstvo peroxidu vodíka, ktorý na povrchu oceľových súčastí vytvára tenkú ochrannú vrstvu oxidu železitého, ktorá bráni ďalšej korózii.

Otázka: Môžete pôsobenie prístrojov DESCALER vysvetliť nejako jednoduchšie?
Odpoveď: Veľké množstvo chemických zlúčenín a prvkov vytvára dva aj viac kryštálových modifikácií, ktoré sa líšia svojimi fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami (napr. grafit a diamant sú len dve kryštálové modifikácie tej istej látky - uhlíka). Typ modifikácie, ktorá sa vytvorí, spravidla závisí na podmienkach pri ich vzniku. Uhličitan vápenatý sa z vody bežne vylučuje vo forme kalcitu, ktorý má tendenciu k usadzovaniu sa vo forme vodného kameňa. Pri dynamickom pôsobení magnetického poľa sa však vylučuje vo forme aragonitu. Táto forma zostáva jemne rozptýlená vo vode a nemá sklon k tvorbe pevných usadenín.

Otázka: Kde a ako namontovať prístroj DESCALER?
Odpoveď: Inštalácia prístroja DESCALER je veľmi jednoduchá. Cievka prístroja sa navinie na potrubie spravidla na vstupe do objektu. Prístroj je možné samozrejme nainštalovať aj priamo na vstup zariadenia, ktoré chceme chrániť. (DESCALER mini). V prípade vlastného zdroja vody (studňa) je vhodné inštalovať prístroj na potrubie až za čerpadlo. Inštalácia prístroja väčšinou nevyžaduje žiadne vodoinštalatérske alebo elektroinštalačné práce a nieje nutné použiť žiadne špeciálne náradie. Indukčná cievka sa navinie na kovové alebo plastové potrubie, pričom vzdialenosť od kolien, ventilov, spojok atď. musí byť minimálne 3-násobok vonkajšieho priemeru potrubia (kvôli zabráneniu nežiadúcich turbulencií vody v mieste vinutia cievky). Orientácia navíjania cievky ako aj umiestnenie krabičky prístroja nie sú dôležité. Ak to dovoľujú podmienky, je možné skrátiť dĺžku prívodných vodičov cievky až na 20 cm. Prívodné vodiče by nemali byť príliš napnuté a nesmú byť navzájom stočené. Potrubie nesmie byť v mieste vinutia obalené kovovou (hliníkovou) tepelno-izolačnou fóliou ani iným kovovým obalom. Elektronické obvody prístroja DESCALER sú vodovzdorne zaliate v špeciálnej živici. Krytie prístroja IP 54 umožňuje namontovať prístroj aj do vlhkého prostredia (napr. vo vodovodnej šachte). Napájanie prístroja je zabezpečuje sieťový napájač s bezpečným napájacím napätím 12 V. Štandardná dĺžka prívodnej šnúry napájača je 1,5 m. Na žiadosť zákazníka je možné dodať napájač s dĺžkou prívodného vodiča až do 20 m.

Otázka: Je prevádzka prístroja DESCALER bezpečná?
Odpoveď: Áno. Všetky typy prístrojov DESCALER vyhovujú platným predpisom a normám. Vlastnia certifikát SKTC-104 TSU v Piešťany č.: P/00997/104/3/99 a rozhodnutie Hlavného hygienika ministerstva zdravotníctva SR o zdravotnej nezávadnosti vody upravenej prístrojmi DESCALER.

Otázka: Ako sa prejaví správna činnosť prístroja DESCALER?
Odpoveď: Prístroj DESCALER upravuje vodu okamžite po jeho zapojení. V staršom, zanesenom systéme sa začína postupne rozpúšťať vodný kameň. Doba vyčistenia systému, (niekoľko mesiacov) je závislá od celkovej tvrdosti vstupnej vody ako aj od jej prietoku (čím väčší prietok, tým rýchlejšie sa systém čistí). Nové vrstvy vodného kameňa sa už netvoria. Uzatvorené systémy (napr. vykurovanie), iba akumulujú jemný vápenný kal, ktorý je potom možné jednoducho raz za čas vypustiť a systém prepláchnuť. Vodný kameň vytvorený na vodovodných batériách, sprchových ružiciach a pod. začne postupne mäknúť a dá sa ľahko zotrieť. Pri elektrickom ohreve úžitkovej vody bude ohrievaná voda pri nezmenenom nastavení termostatu teplejšia, čo je spôsobené zlepšeným prestupom tepla po odstránení vodného kameňa zo zaneseného ohrievača. Použitím takto upravenej vody sa zvyšuje účinnosť väčšiny detergentov, čo sa prejaví napr. zvýšenou penivosťou mydiel. Je potom možné primerane znížiť spotrebu pracích práškov, prostriedkov pre umývačky riadu a pod.
Dlhodobo sa činnosť prístroja odrazí v znížených nákladoch na prevádzku všetkých zariadení prichádzajúcich do styku s vodou, na energetických úsporách, na predĺžení životnosti jednotlivých zariadení a na podstatnom znížení nákladov na údržbu.

Otázka: Je možné zmerať tvrdosť vody upravenej prístrojom DESCALER, pomocou indikačného papierika alebo inak?
Odpoveď: Keďže prístroj DESCALER nepracuje ako demineralizátor a nemení chemické zloženie vody, ale len kryštalickú štruktúru prítomného uhličitanu vápenatého, je možné jeho funkciu overiť len nepriamo. Na nových nezanesených systémoch nie je možné chemickou analýzou vody nájsť kvalitatívne rozdiely medzi vodou na vstupe a na výstupe. Na starých a silne inkrustovaných systémoch je však, po inštalácii prístroja, možné namerať prechodne zvýšenú tvrdosť vody vystupujúcej zo systému, čo je spôsobené rozpúšťaním starých usadenín. Z rozdielu tvrdosti je potom možné zistiť stupeň zanesenia systému. Po vyčistení systému od vodného kameňa sa hodnoty tvrdosti vody na vstupe a výstupe vyrovnajú.

WATERLOGIC | Úpravňa vody | Descaler | Filtrácia vody | Reverzná osmóza | Dávkovače | ÚV dezinfekcia | Čerpadlá | Cenník | Download | Kontakt
webdesign by Shuster & Ori
Copyright ©1999 - 2005. All rights reserved